Landelijk Overleg UMC Promovendi (LOUP)

Naast de promotietrajecten aan de universiteiten, vinden veel promotietrajecten plaats aan universitaire medisch centra (UMC’s) en perifere ziekenhuizen. Deze promovendi vallen onder andere regelgeving dan hun collega’s aan de universiteiten. Hierdoor spelen voor deze promovendi deels andere thema’s, waarvoor PNN zich ook inzet.

PNN-LOUP

Vanuit PNN is een aparte werkgroep opgericht voor de specifieke onderwerpen vanuit deze groepen; het Landelijk Overleg UMC Promovendi (LOUP). Deze werkgroep bestaat uit promovendi vertegenwoordigers uit de acht UMC’s en een aantal perifere ziekenhuizen die eens per zes tot acht weken een vergadering hebben. Hierbij komen zowel lokale als landelijke thema’s aan bod, waarbij we gezamenlijk tot een plan van aanpak komen. 

Arbeidsvoorwaarden

Promovendi aan UMC’s vallen onder de cao-UMC’s . Hierbij is van belang dat er verschillende voorwaarden gelden voor artsen die promoveren (arts-onderzoekers) dan voor promovendi met andere academische achtergronden (onderzoekers in opleiding (OIO’s)). Voor arts-onderzoekers geldt als minimum salarisschaal 10.2, terwijl OIO’s starten in een aparte salarisschaal. Daarnaast hebben de perifere ziekenhuizen ook een eigen CAO, namelijk de CAO-ziekenhuizen. PNN zet zich in voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden en bewustwording van rechten en plichten onder promovendi. 

Kwaliteit van onderwijs en begeleiding

Als promovendus ben je beginnend onderzoeker en daarbij zijn goede begeleiding en kwalitatieve cursussen onontbeerlijk. In tegenstelling tot de cao voor universiteiten (cao-NU), biedt de cao-UMC’s geen bescherming omtrent de kwaliteit van het promotietraject. Verder bevat de CAO-ziekenhuizen nog nauwelijks informatie en bepalingen voor promovendi. Het initiatief voor het maken van afspraken met de promotor en eventuele dagelijkse begeleider ligt daardoor bij promovendus. Een goed format voor het vastleggen van afspraken omtrent het traject is het opstellen van een opleidings- en begeleidingsplan (OBP). Naast de dagelijkse begeleiding zijn ook cursussen nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke vaardigheden. Op dit moment zijn er grote verschillen tussen UMC’s in het aantal vereiste studiepunten (ECTS) die behaald dienen te worden gedurende het promotietraject. PNN zet zich in voor hoogwaardige promotietrajecten voor alle promovendi. Specifiek voor de UMC’s nemen enkele LOUP-leden deel aan landelijke commissies zoals het NFU Graduate school overleg en de BROK-commissie.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Margrietha van der Linde voor advies.

Margrietha van der Linde

Arbeidsvoorwaarden – ziekenhuizen

ziekenhuizen@hetpnn.nl