De landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi gelieerd aan een van de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra of onderzoeksinstellingen. PNN is een vereniging waarin de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste beslisorgaan is. De leden van PNN bestaan uit lokale promovendiorganisaties. Tijdens de ALV, waarin het bestuur en de leden van PNN gezamenlijk overleggen, worden het beleid en de te ondernemen acties besproken en worden besluiten genomen.

Standpunten

Waar we voor staan

Om duidelijk te maken waar PNN voor staat, hebben we drie algemene speerpunten opgesteld die onlosmakelijk verbonden zijn met PNN. Verder zijn per portefeuille gedetailleerdere probleemstellingen, standpunten en doelen geformuleerd; deze zijn terug te vinden in ons beleidsplan.

Algemene vergadering (AV)
Tijdens de algemene vergadering (AV) van PNN wordt in overleg met onze leden, de lokale promovendiorganisaties (PO’s), het beleid van PNN bepaald. Daarnaast biedt de ledenvergadering het PNN-bestuur de mogelijkheid om informatie te vergaren over het promovendibeleid aan de verschillende instellingen en mogelijke knelpunten daarin. Vertegenwoordigers van de PO’s en het PNN-bestuur komen viermaal per jaar bijeen.

Het bestuur

Bestuur van Promovendi Netwerk Nederland

Vragen en informatie

Over PNN

Algemeen
Wie zijn de gesprekspartners van PNN?
Namens de promovendi is PNN op dit moment gesprekspartner van de Universiteiten van Nederland (UNL), de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Algemene Onderwijsbond, de FNV, PostdocNL, de College van Besturen (CvBs) van alle Nederlandse Universiteiten, het Rectorencollege, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daarnaast houdt PNN contact met vele andere organisaties die verbonden zijn aan het academische landschap, zoals politieke partijen. Daarnaast is PNN ook initiatiefnemer en lid van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).
Hoe is PNN ontstaan?
In 1986 werd het AIO stelsel ingevoerd, waarmee een duidelijk juridisch en formeel kader voor assistenten en onderzoekers in opleiding (AIO/OIO) werd vastgelegd. Meteen vanaf het begin wilden de AIOs en OIOs betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van dit belangrijke AIO stelsel. Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen is in 1987 het Landelijk AIO (en OIO) Overleg (LAIOO) opgericht. Het LAIOO was samengesteld uit een Dagelijks Bestuur, vertegenwoordigers van Plaatselijke Organisaties, vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad Projectmedewerkers  NWO (NWO-ORP), en vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg beursPromovendi (LObP). Vanaf het begin is gekozen voor een getrapte belangenbehartiging. Individuele AIOs en OIOs konden lid worden van de organisaties die op lokaal niveau opereerden maar niet van het overkoepelende LAIOO. Van meet af aan werd er gretig gebruik gemaakt van de diensten van het LAIOO door de andere spelers in het universitaire speelveld. Daarnaast waren er ook altijd enthousiaste AIOs en OIOs te vinden die het vuur van de belangenbehartiging aan wilden blijven wakkeren. Het kon en kan namelijk altijd beter. Met de invoering van de UFO (Universitaire Functie Ordening) in 2003 werd de term AIO en OIO vervangen door de term promovendus. De opvolger van het AIO-stelsel was hierdoor ook gekomen (al was dat formeel pas in 2005 door de CAO NU): het promovendistelsel. Daarnaast was het werkgeverschap van de AIOs en OIOs van het NWO in fases overgegaan naar de universiteiten. Hierbij kwam ook nog eens de overgang van de Medische Faculteiten naar de Universitaire Medische Centra, waardoor promovendi nu ook in dienst konden zijn bij Academische Ziekenhuizen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat de naam ook de lading dekte, heeft het LAIOO in 2003 haar naam veranderd in Promovendi Netwerk Nederland (PNN). PNN is sindsdien onverminderd doorgegaan met haar visie te geven op het Nederlandse promotiestelsel. Verder heeft PNN samen met op al de verschillende universiteiten werkzame promovendi ervoor gezorgd dat op elke universiteit een actieve promovendivertegenwoordiging aanwezig is. Daarom kan PNN met trots zeggen dat zij alle promovendi in Nederland vertegenwoordigen.
Organisatie
Hoe word ik lid?
De leden van PNN zijn promovendiorganisaties van de verschillende universiteiten, UMCs en onderzoeksinstellingen. Als individuele promovendus kun je geen lid worden van PNN, maar word je lid van een lokale promovendiorganisatie.
Kan ik bestuur doen bij PNN?
Tweemaal per jaar, in september en in maart, openen we vacatures voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur van PNN bestaat uit promovendi gelieerd aan een Nederlandse UMC, universiteit of onderzoeksinstelling. Een bestuursfunctie bij PNN kost 8-12 of 16-20 uur per week, afhankelijk van de functie. Voor de uren die je voor PNN werkt krijg je een mogelijke compensatie in tijd, in de vorm van een verlenging van je promotietraject.