Loopbaanbegeleiding – universiteiten

In de cao-NU wordt er aandacht besteed aan rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer omtrent loopbaanbegeleiding. Het loopbaanbeleid (Artikel 6.5) geeft aan dat iedere werknemer die voor twee jaar of meer in dienst is, waaronder dus ook promovendi, in de gelegenheid wordt gesteld om loopbaanadvies in te winnen bij een professionele organisatie. Dit wordt betaald door de universiteit. Het moet op een zodanig tijdstip plaatsvinden dat het ook bruikbaar is voor een individueel begeleidingstraject, dat erop gericht is op het vermeerderen van de kansen op de interne of externe arbeidsmarkt. De universiteiten proberen door dit loopbaanbeleid ontplooiingsmogelijkheden en carrièreperspectieven van promovendi te bevorderen.

Hoewel voor promovendi een belagnrijk deel van de scholing staat in het Opleidings- en Begeleidingsplan (training & supervision plan , TSP), kan je je als promovendus ook beroepen op Artikel 6.9 van de CAO dat gaat over scholing. Hierin staat dat het op peil houden van kennis en ervaring van de werknemer om de kansen op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de academische sector, te behouden en zo mogelijk te versterken, een gezamenlijk verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. De universiteit kan je verplichten een bepaalde opleiding of studie te volgen en jij hebt recht op scholing en kunt de universiteit verplichten daarvoor faciliteiten te verlenen. Scholing van zogenoemde transferable skills of een stage vallen hier ook onder.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Arbeidsvoorwaarden – universiteiten

universiteiten@hetpnn.nl