In de afgelopen jaren is er binnen de perifere ziekenhuizen steeds meer aandacht voor het opstarten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit is terug te zien in toenemende aantallen werknemers binnen perifere ziekenhuizen die part-time, maar ook full-time bezig zijn met het uitvoeren van (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Het verschijnen van deze ‘nieuwe’ type werknemers, vraagt om een goede categorisatie en registratie van een nieuwe functie in perifere ziekenhuizen: “de promovendus”. Wij roepen de perifere ziekenhuizen opom de promovendus als functie te erkennen en derhalve op te nemen binnen de cao Ziekenhuizen. 

Het Landelijk Overleg UMC Promovendi (LOUP), een werkgroep van Promovendi Netwerk Nederland (PNN), is oorspronkelijk in het leven geroepen om binnen het PNN de belangen van promovendi met een aanstelling binnen een academisch ziekenhuis te behartigen. Er ontbreekt echter representatie van de groeiende groep promovendi in perifere ziekenhuizen. Vanuit het LOUP is daarom een initiatief gestart om in kaart te brengen wie deze promovendi zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. 

Middels een oriënterende enquête onder perifere promovendi (n=109) zijn er problemen op verschillende terreinen in kaart gebracht. Onderstaand worden de meest voorkomende en de meest kritieke problemen kort verder uitgediept. 

  • Arbeidsvoorwaarden: Binnen de huidige cao Ziekenhuizen (2019-2021), geldend voor alle werknemers binnen perifere ziekenhuizen, bestaat er geen apart hoofdstuk of een aparte functiewaardering welke de taakomschrijvingen en arbeidsvoorwaarden van de promovendus definiëren. Dit betekent dat contracturen, salariëring en contractduur niet zijn vastgelegd binnen een geldende cao. Hierdoor is er grote variatie binnen het systeem waardoor promovendi niet op dezelfde manier erkend en gewaardeerd worden. De kwaliteit van het onderzoek en welbevinden van de werknemer zouden als gevolg van bovenstaande geschaad zou kunnen worden. Uit de enquête blijkt dat promovendi structureel overwerken, 23% van de contracten als dubieus kunnen worden bestempeld (minder dan 36 uur per week voor onderzoek bestemd) en een meerderheid van de promovendi heeft vragen bij, of hulp nodig rondom, conflicten over arbeidsvoorwaarden & cursussen.
  • COVID-19: Daar waar er in het afgesloten Bestuursakkoord Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden zijn vrijgemaakt voor verlenging van de tijdelijke dienstverbanden van jonge onderzoekers en promovendi in universiteiten en umc’s, is hier geen rekening gehouden met promovendi in andersoortige instellingen, waaronder de perifere ziekenhuizen. Uit onze enquête blijkt dat 55% van de promovendi vertraging heeft opgelopen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, gemiddeld 3 maanden. Daarnaast zien we dat deze vertraging in 38% van de gevallen tot milde of grote problemen heeft geleid. In veel gevallen zijn promovendi in deze perifere ziekenhuizen bijgesprongen om te helpen op afdelingen waar COVID-19 zorg verleend werd. Het is daarom extra schrijnend dat veel van deze promovendi, die onmisbaar zijn gebleken met hun bijdragen aan de zorg voor COVID-19 patiënten, niet gecompenseerd worden voor de vertraging die ze hebben opgelopen. Helaas is er tot op heden nog geen korte- dan wel langetermijns visie om dit probleem aan te pakken. 

Naar aanleiding van deze bevindingen, roepen wij de perifere ziekenhuizen op:

  • Start met de registratie en categorisatie van promovendi in perifere ziekenhuizen, door het introduceren van de functiecategorie “promovendus”.
  • Maak inzichtelijk welke werknemers promoveren in uw instelling (zowel voltijd als deeltijd) zodat u deze groep aan werknemers goed en makkelijk kunt benaderen over onderwerpen die hun, als promovendi, aangaan.
  • Voorkom verdere variatie en streef naar harmonisatie wat betreft regels en richtlijnen voor het promoveren binnen een perifeer ziekenhuis met betrekking tot duur, omvang van het dienstverband en de salariëring van promovendi. 

Landelijk Overleg UMC Promovendi, (LOUP)

Onderdeel van Promovendi Netwerk Nederland, (PNN)

Deel deze pagina