Bij de cao Nederlandse Universiteiten is voortaan een functiecontract alleen nog mogelijk voor personeel vanaf salarisschaal 11 en bij de cao Onderzoekinstellingen voor ondersteunend personeel vanaf salarisschaal 14. Promovendi vallen daar niet onder.

Wat zijn functiecontracten?

In de kern houdt een functiecontract in dat een werknemer met de werkgever afspraken maakt welke resultaten er jaarlijks van een werknemer worden verwacht. De werknemer is daarbij vrij om zijn werktijden en opname van verlof zelf in te vullen. De werking van cao-artikelen die op tijd zijn gebaseerd, worden bij een functiecontract buiten werking gesteld.
Bij het werken op basis van een functiecontract wordt het verlof aan het eind van het kalenderjaar geacht te zijn opgenomen. Tot slot kan een functiecontract alleen worden aangegaan op basis van vrijwilligheid en wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer.

Wat zijn de voor- en nadelen van een functiecontract?

Met een functiecontract zou voor werkgever en werknemer meer duidelijkheid in de werkrelatie en de te verwachten resultaten worden gecreëerd. Op de website van UNL worden deze voordelen omschreven als concrete en meetbare jaarafspraken tussen werkgever en werknemer, de mogelijkheid eigen tijd beter in te delen en werk en privé beter te combineren. Verder noemt de website als voordelen geen registratie van verlof meer en de mogelijkheid om individueel een sabbatical leave te kunnen afspreken.
De belangrijkste nadelen zijn de volgende:

  • Veel werknemers hebben moeite om het wettelijk verplichte aantal verlofuren van 4 maal de weekomvang daadwerkelijk op te nemen.
  • Er is geen opbouw van niet-opgenomen verlofuren.
  • Bij afloop van een tijdelijk contract worden niet-opgenomen verlofuren niet uitbetaald.

Verder is voor nieuwe werknemers niet duidelijk dat men niet verplicht is een functiecontract aan te gaan en een aanbod daartoe mag weigeren. Met name
wanneer werkgever een beleid voert om werknemers te verplichten volgens een functiecontract te werken. Dat is in strijd met de cao omdat een functiecontract alleen met wederzijdse instemming kan worden aangegaan. Het verlies van opbouw niet-opgenomen verlofuren en het ontbreken van een registratie daarvan stuit ook op grote juridische bezwaren.

Hoe weet je dat je werkt op basis van een functiecontract?

Het aangaan van een functiecontract moet schriftelijk zijn vastgelegd. Daaruit moet blijken dat beide partijen volgens een functiecontract willen werken. Er moet immers sprake zijn van wederzijdse instemming van beide partijen. Vervolgens moeten volgens het functiecontract jaarlijks werkafspraken gemaakt in een jaargesprek. Is een functiecontract bij het begin van de arbeidsovereenkomst aangegaan, dan zal in de arbeidsovereenkomst een duidelijke verwijzing moeten staan naar het functiecontract en het artikel uit de cao of naar een bijlage over het functiecontract en de voorwaarden die daarbij gelden.

Hoe kun je van het functiecontract af komen?

Dien een schriftelijk verzoek in bij je werkgever. Doe een beroep op de nieuwe cao op grond waarvan voor promovendi een functiecontract niet meer mogelijk is, maar doe ook een beroep op het behoud van je rechten op verlof en met name nog niet-opgenomen verlofdagen.

Ben je lid van een vakbond, dan kun je gratis juridisch advies krijgen over de te nemen stappen. Ben je nog geen lid, kom dan met de vakbonden kennis maken, bijvoorbeeld op 4 september a.s. bij de alternatieve opening van het academisch jaar op het Campusplein bij de VU in Amsterdam tussen 11:00 en 12:00 waar de AOb samen met FNV, De Jonge Akademie en APNet zal zijn.

Deel deze pagina