Het is rond! Na meerdere onderhandelingsrondes hebben de Universiteiten van Nederland (UNL) en de werknemersorganisaties FNV, FBZ, AOb en CNV Overheid een voorlopige overeenkomst bereikt over de cao voor Nederlandse universiteiten.

De partijen zullen, na een stemming door de leden van de vakbonden, uiterlijk op 26 juli 2023 bepalen of deze onderhandelingsregeling wordt omgezet in een definitieve overeenkomst, die van kracht zal zijn van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Hieronder een overzicht van de huidige afspraken die op promovendi van toepassing kunnen zijn.

Afspraken relevant voor promovendi-werknemers aan Nederlandse universiteiten

 • Salarisverhoging: Vanaf 1 augustus 2023 zullen de salarissen worden verhoogd met 9%. Deze salarisverhoging zal uiterlijk in september 2023 worden uitbetaald.
 • Eenmalige uitkering: Promovendi zullen een eenmalige lumpsum-betaling van €800 ontvangen in de maand september.
 • Jaarlijkse eindejaarsuitkering: Vanaf het kalenderjaar 2023 zal de eindejaarsuitkering (zoals vermeld in artikel 3.4 van de CAO-NU) worden uitbetaald in november.
 • Minder van functiecontracten: De partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2024 functiecontracten alleen toe te staan voor werknemers in schaal 11 of hoger. Dit is met name belangrijk voor promovendi, omdat functiecontracten beperkingen opleggen voor het opbouwen van vakantie-uren en het uitbetalen van resterende vakantiedagen aan het einde van het contract. Als je (als promovendus) momenteel een functiegericht contract heeft, raden we aan contact op te nemen met HR.
 • Doorbetaling bij ziekte: In het eerste jaar van ziekte zal de werknemer 100% van het salaris blijven ontvangen, in het tweede jaar van ziekte zal dit 70% zijn.
 • Vergoeding van vakbondsbijdrage: De vakbonden (FNV, FBZ, AOb en CNV Overheid) zullen een vakbondmaand organiseren aan het begin van het academisch jaar. Werknemers die in deze maand lid worden, krijgen de helft van hun eerste jaarlijkse contributie vergoed, tot een maximum van €100 per werknemer.
 • Vaste contracten: Op dit moment heeft 15% van het academisch personeel met onderwijstaken (hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en andere docenten) een tijdelijk dienstverband. De partijen zijn overeengekomen dat de sector dit percentage binnen een periode van maximaal drie jaar zal verlagen naar 13,5%.
Afspraken over diversiteit en inclusie:
 • Persoonlijke en/of religieuze feestdagen: Om tegemoet te komen aan persoonlijke en/of religieuze overtuigingen, zijn de partijen overeengekomen (met ingang van 2024) de mogelijkheid te bieden van betaald verlof op een voor hen belangrijke feestdag, door deze verlofdag op Goede Vrijdag te ruilen voor een andere feestdag of jubileum.
 • Verlof voor gendertransitie: Universiteiten zullen een begin maken aan het introduceren van (gedeeltelijk betaald) verlof voor gendertransitie, totdat er een nationale wet wordt opgesteld.
 • Inclusieve CAO-NU: De partijen hebben afgesproken een gezamenlijk onderzoek uit te voeren met als doel de tekst van de CAO-NU te vereenvoudigen (zonder inhoudelijke betekenis te veranderen) om deze zo genderneutraal mogelijk te maken.
 • Erkennen en waarderen (E&W): Vanwege een sterkere focus op werkdruk en ontwikkelingsmogelijkheden voor E&W zullen de partijen (vanaf januari 2024) het aantal ontwikkelingsdagen voor training, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid uitbreiden naar 3 dagen, waarbij alle 3 dagen expliciet gericht zijn op ontwikkeling in het kader van E&W en/of duurzame inzetbaarheid.
Overige afspraken

Er zullen redactionele wijzigingen worden aangebracht in artikel 2.5 lid (geboorteverlof als reden voor verlenging). Dit maakt het mogelijk voor promovendi om hun contract te verlengen met de tijd van het geboorteverlof dat zij hebben opgenomen binnen het contract. Let op: deze redactionele wijziging is nog in behandeling en is dus nog niet definitief.

Deel deze pagina