Research plan

Het schrijven van een onderzoeksplan kan zorgen voor een goede start van je project. In een onderzoeksplan staat helder geformuleerd wat het doel is van je onderzoek, hoe je het onderzoek op gaat zetten en op welke manier de uitkomsten gedocumenteerd worden. Een onderzoeksplan kan hierdoor meer duidelijkheid scheppen in wat je wanneer wil gaan doen en als je dit samen met je begeleider kan doen is het voor alle partijen duidelijk wat wanneer verwacht mag worden en helpt het in een succesvolle afronding van je project. Voor een promovendus is een goedgekeurd onderzoeksplan vaak noodzakelijk om het contract na de eerste 12 tot 18 maanden verlengd te krijgen.

Er bestaan verschillende documenten waarin meer informatie over het schrijven van een onderzoeksplan te vinden is. Zo worden in “Elements of a Proposal” van Frank Pajares de verschillende elementen van een onderzoeksplan benoemd.

Meestal is een onderzoeksplan/voorstel ook noodzakelijk wanneer je na je promotie aan de slag wilt in de wetenschap. Het artikel “Writing a Research Plan” van Jim Austin, editor van Science Careers, biedt een leuke inkijk in hetgeen je kunt doen om beoordelaars jouw project te doen goedkeuren. Het artikel “On the Art of Writing Proposals” van Adam Przeworski en Frank Salomon geeft tips en trucs om succesvolle onderzoeksvoorstellen te schrijven in de social sciences.

Bovenstaande artikelen geven allen op hun eigen manier tips en trucs om een succesvol onderzoeksplan te schrijven. Het is belangrijk om zelf de elementen die voor jou van toepassing zijn eruit te halen. Het belangrijkste is dat je zorgt dat er een onderzoeksplan ligt voordat je begint met het daarwerkelijk uitvoeren van het onderzoek. Denk van te voren goed na over de te volgen stappen. Bovenstaande documenten geven je daarbij richtingaanwijzers. Net zo belangrijk, zo niet belangrijker, is dat je goed met je begeleider(s) en andere collega’s spart over jouw onderzoeksvoorstel.

Formele basis – onderzoeksplan

In de CAO Nederlandse Universiteiten Artikel 6.9 Opleidings- en begeleidingsplan promovendus, is het volgende overeengekomen:

  • Na overleg met de promovendus, dient de begeleider dan wel de promotor een opleidings- en begeleidingsplan vast te stellen. Dit plan dient binnen 3 maanden na de aanvang van het dienstverband aan de promovendus te worden uitgereikt.
  • Het opleidings- en begeleidingsplan wordt tegen het einde van het eerste jaar nader ingevuld voor de verdere duur van het dienstverband en wordt zo nodig van jaar tot jaar bijgesteld.
  • In het opleidings- en begeleidingsplan wordt in ieder geval vastgelegd:
    • Welke kennis en vaardigheden dienen verworven te worden en op welke wijze dit dient plaats te vinden;
    • Wie voor de promovendus optreedt als begeleider. Indien de begeleider niet de promotor is, dient de promotor ten minste eenmaal per jaar een gesprek te voeren over het promotieonderzoek met de promovendus.
    • De omvang in uren per maand van de door de aangewezen begeleider te geven persoonlijke begeleiding waarop de promovendus tenminste recht heeft.
Share this page

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Labour conditions - universities

universities@hetpnn.nl