Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft een rapport opgesteld waarin de promotiereglementen van vijftien Nederlandse universiteiten worden geëvalueerd. Zover PNN weet heeft er niet eerder zo’n systematische vergelijking heeft plaatsgevonden.

PNN constateert dat promotietrajecten in Nederland aan veel heterogeniteit onderhevig zijn. Er zijn vaak decentrale regelingen die soms lastig te vinden zijn. Bovendien zijn de criteria voor de verlening van het doctoraat niet altijd gespecificeerd, waardoor de kans bestaat dat een promovendus zonder duidelijke rechtsgang of beroepsmogelijkheid zakt op de verdediging.

Naar aanleiding van de in het rapport nader uitgewerkte analyse heeft PNN vier aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van promotiereglementen van instellingen in Nederland:

  • Essentiële informatie moet opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via het centrale promotiereglement, aangezien het voor promovendi cruciaal is om evaluatiecriteria te kennen.
  • De fundamentele criteria, op basis waarvan wordt besloten tot het al dan niet toekennen van het doctoraat aan een promovendus,  zouden meer geharmoniseerd moeten worden tussen reglementen.
  • Academische instellingen dienen het ceremoniële karakter van de verdediging expliciet vast te leggen in hun promotiereglement. Als instellingen toch besluiten dat afwijzing mogelijk is, moet er ieder geval duidelijke informatie worden verstrekt over mogelijke vervolgstappen (inclusief mogelijkheden tot hoger beroep) bij afwijzing.
  • Academische instellingen dienen elementen uit het landelijke Erkennen en Waarderen programma op te nemen in hun promotiereglement of eventuele bijlagen.

Download het volledige rapport PhD regulations in the Netherlands.

Deel deze pagina