Promovendi Overleggen

Op de Nederlandse universiteiten worden promovendi vertegenwoordigd door plaatselijke promovendi-overleggen. Zij onderhouden op lokaal niveau contact met het College van Bestuur, decanen en individuele promovendi. PNN is de vereniging van deze promovendi overleggen. Momenteel zijn de meeste overleggen van de grote Nederlandse universiteiten lid van PNN. Het beleid van PNN wordt bepaald op de Algemene Leden Vergadering, die minimaal 4 keer per jaar plaatsvindt. Hier komen alle promovendi-overleggen samen om de koers te bepalen en om onderlinge ervaringen uit te wisselen. Hieronder staat een lijst met alle lokale promovendi overleggen en hun websites. Wanneer je op de naam klikt van één van de promovendi-overleggen, opent een nieuw venster met de website van het desbetreffende promovendi-overleg.

EPAR (Erasmus Universiteit Rotterdam)
EPAR vertegenwoordig de promovendi van het Medisch Centrum van de Erasmus Universiteit. We werken samen met andere promovendi overleggen om promovendi een stem te geven op universitair niveau. EPAR organiseert borrels en andere sociale aangelegenheden, geeft informatie aan promovendi en houdt contact met de beleidsmakers aan de universiteit. Voorbeeldactiviteiten van EPAR zijn het onderzoek naar begeleiding van promovendi, waarin promovendi naar hun begeleiders werd gevraagd en het ‘Introduction and Career Planning Day’. Hier kregen de eerstejaars promovendi een introductie en werden er workshops en andere activiteiten voor alle promovendi georganiseerd. EPAR heeft een centraal bestuur en vertegenwoordigers op alle faculteiten.

PON (Radboud Universiteit Nijmegen)
Het promovendi overleg Nijmegen (PON) vergadert elke 5/6 weken met het bestuur, delegaties van het werkoverleg, de organisatie voor buitenlandse promovendi en promovendi vertegenwoordigers van alle faculteiten van de Radboud Universiteit. Op deze bijeenkomst bespreken we recente en mogelijke toekomstige problemen aan de Radboud Universiteit. Het PON behartigt de belangen van alle promovendi in Nijmegen. We focussen ons hierbij onder andere op arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van begeleiding en cursussen. We geven informatie over praktische zaken, zoals het printen van je dissertatie, carrière mogelijkheden en nationale en internationale ontwikkelingen binnen beleid en wetenschap. Daarnaast doen we regelmatig onderzoek onder promovendi om te kijken naar nieuwe aanbevelingen en te kijken naar mogelijke toekomstige acties.

GRIN (Rijksuniversiteit Groningen)
De Groningen Graduate Interest Network (GRIN) is het promovendi-overleg van de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich bezig met allerlei wetenschappelijke en organisatorische vraagstukken omtrent promovendi. Ons voornaamste doel is om promovendi te informeren over hun rechten en plichten, de verschillende type promovendi te duiden en te representeren, en steun te bieden wanneer een promovendus/a een probleem heeft met een bepaald orgaan/instituut binnen de universiteit. We werken nauw samen met de promovendus/a die zitting heeft in de Universiteitsraad, met de promovendi-overleggen van elke  faculteit en de directeur van de Graduate Schools om zo huidige zorgen die promovendi hebben te kunnen aanpakken. Promovendi kunnen contact met ons opnemen om informatie in te winnen over events die GRIN organiseert aangaande de juridische en administratieve aspecten van promotietrajecten: promovendi kunnen met al hun vragen betreffende deze onderwerpen bij GRIN terecht.

UPC  (Technische Universiteit Delft)
UPC is de onafhankelijke vertegenwoordiging van promovendi aan de Technische Universiteit Delft. We signaleren algemene en bureaucratische problemen van promovendi en rapporteren dit bij diverse besturen van de universiteit, komen met oplossingen en proberen te stimuleren dat deze worden geïmplementeerd. Verder, zorgen we voor een goed netwerk voor de promovendi, waarin ze andere promovendi kunnen ontmoeten (maandelijks PHD café), we organiseren inhoudelijke en sociale activiteiten (workshops, lezingen, borrels) en we houden de promovendi op de hoogte van de problemen en gebeurtenissen omtrent promovendi (door maandelijkse e-zine en website).

TU/e PhD-PDEng Council(Technische Universiteit Eindhoven)
De PhD-PDEng Council bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de PhD’s als de PDEngs die aan de TU/e hun opleiding volgen. Zij overleggen met de Rector Magnificus en de Dean van de Graduate School over voor hen relevante onderwerpen. Gewerkt wordt aan PhD-PDEng Councils per faculteit.

Central PhD Council (Universiteit van Amsterdam)
Central PhD Counsil (voorheen UvAPro) behartigt de belangen van de promovendi van de Universiteit van Amsterdam en informeert ze over de unieke aspecten van het werk als promovendus. Onze activiteiten zijn onder andere overleggen van diverse facultaire en universitaire besturen en het organiseren van lezingen, seminars en symposia.

LEO (Universiteit Leiden)
Het LEids promovendi Overleg (LEO) behartigt de belangen van alle promovendi aan de Universiteit Leiden. We hebben regelmatige vergaderingen met de rector en decanen, hebben contact met de lokale vakbonden en hebben nauw contact met de promovendi in universitaire en facultaire overleggen. Daarnaast organiseren we ook een aantal sociale activiteiten. We houden elke maand PHDrinks in een kroeg in Leiden. Hier komen promovendi van de Universiteit Leiden samen om te socializen. Verder houden we eens per maand een PHD discussie groep. Dit forum biedt ruimte voor promovendi om hun werk te presenteren aan een groot publiek en laat tegelijk zien hoe breed en hoe rijk het onderzoek aan het Universiteit van Leiden werkelijk is.

LAP-LUMC(Leids Universitair Medisch Centrum)
LAP vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de promovendi die werkzaam zijn bij het LUMC te Leiden.

P-NUT (Universiteit Twente)
P-NUT is het Promvendi Netwerk van de Universiteit Twente. Onze doel is om de belangen van promovendi te vertegenwoordigen, ze te informeren en ze bij elkaar te brengen.

PrOUt (Universiteit Utrecht)
PrOUt (Promovendi Overleg Utrecht) is het promovendi netwerk van de Universiteit Utrecht voor alle promovendi van de universiteit. PrOUt probeert promovendi te helpen door ze de informeren over de relevante informatie wat betreft de positie als werknemer en carriere mogelijkehden. We behartigen ook de belangen bij het universiteitsbestuur. Hindernissen en problemen waar promovendi tegenaan kunnen lopen (bijvoorbeeld begeleiding of beursen) worden bediscussieerd tijden onze vergaderingen met het PrOUt  bestuur en met externen. Deze worden dan mondeling en schrifteljik besproken met het bestuur van de universiteit. Als laatste organisieren we ook professionele en sociale activiteiten voor alle promovendi in Utrecht. We organiseren bijvoorbeeld borrel, lezingen, workshops en informatiemarkten.

VU PhD Gatherings Association (Vrije Universiteit)
PhD Gatherings is in 2017 opgezet en focuste zich primair op sociale activiteiten voor (internationale) promovendi. Door het wegvallen van het voormalige ProVu is in 2020 besloten dat PhD Gatherings aansluit als promovendi overleg bij PNN om met ondersteuning van PNN te kunnen uitgroeien tot een volwaardig PO die alle promovendi aan de VU kunnen ondersteunen.

WPC (Wageningen Universiteit)
Het promovendi overleg Wageningen (WPC) behartigt de belangen van de promovendi van de Universiteit Wageningen. WPC discussieert regelmatig over promovendi gerelateerde zaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om CAO ontwikkelingen, een betere positie voor jonge onderzoekers, problemen etc. We adviseren en dragen bij aan de cohesie tussen de promovendi overleggen van de verschillende Graduate Schools. WPC wordt voorgezeten door de Decaan van de Wageningen Graduate Schools. Dit garandeert een direct contact tussen de bestuurders van de Graduate Schools. Elke Graduate School heeft een promovendiraad. Hun leden vertegenwoordigen alle promovendi bij deze Graduate Schools. De raden handelen in het belang van alle promovendi die actief bijdragen binnen de onderzoeksschool opleidingscommies, bestuur en door te kijken naar de ontwikkelingen omtrent promovendi.

TiPP (Universiteit van Tilburg)
De Tilburg PhD Platform (TiPP) behartigt de belangen van promovendi van de Universiteit Tilburg. Alle facultaire overlegorganen voor promovendi zijn vertegenwoordigd binnen TiPP.

APROVE (Amsterdam MC)
APROVE is een unieke vereniging voor AMC promovendi (Amc PROmovendiVEreniging). Opgericht in 2006, streeft APROVE ernaar om een professioneel en sociaal netwerk voor AMC promovendi aan te bieden.

Promeras (Erasmus MC)
Het hoofddoel is op te komen voor de rechten van promovendi. Bijvoorbeeld het recht om cursussen te volgen en het recht op hoogkwalitatieve begeleiding tijdens het promotietraject. Het bestuur ontmoet regelmatig de Decaan, mensen van HR en onderzoek en beleid. Verder adviseert Promeras het PHD comité over het promovendi onderwijsbeleid. Verder, als promovendi vragen of problemen hebben, kunnen ze bij Promeras terecht.

Central PhD Candidates Platform (Maastricht Universiteit)
De Central PhD Candidates Platform van Maastricht University is een centraal platform dat zich bezighoudt met interfacultaire en (inter)nationale zaken die leven onder PhD kandidaten. Het platform fungeert als een adviesorgaan voor het College van Bestuur.  Het platform bestaat uit zes leden, waarbij elke faculteit wordt gerepresenteerd door een lid.

HU Promovendi  (HUP) (Hogeschool Utrecht)
In 2018 is dit overleg opgezet om alle promovendi aan de hogeschool van Utrecht te kunnen ondersteunen. Ze zetten zich niet alleen in als vertegenwoordiger van de promovendi maar organiseren ook workshops, ondersteunen bij loopbaan mogelijkheden en zijn verantwoordelijk voor sociale activiteiten zoals borrels. HUP is momenteel het enige overleg waar promovendi van een hogeschool bij zijn aangesloten, maar PNN streeft er naar om alle promovendi in Nederland te vertegenwoordigen en hoopt dat dit een eerste stap is naar meer!