Loopbaan

beeld: Pixabay

Carrièreperspectieven zijn helemaal niet altijd zo rooskleurig
Doorgaans verwachten promovendi dat vier jaar ervaring met promotieonderzoek hun carrièreperspectieven verbetert ten opzichte van de periode direct na hun afstuderen. Met name voor promovendi in de HOOP-gebieden Economie, Recht, Gedrag en Maatschappij, en Taal en Cultuur is dit alleen het geval als promovendi naastspecifieke vakkennis ook algemene vaardigheden opgedaan hebben die interessant zijn voor potentiële werkgevers. PNN zet zich in om de mogelijkheden voor promovendi om algemene vaardigheden op te doen te vergroten én om promovendi mogelijkheden te bieden om in contact te komen met potentiele werkgevers.

Voor promovendi in de HOOP-gebieden Landbouw, Natuur, Techniek en Gezondheid is er doorgaans meer aanbod van specifieke, vaak R&D gerelateerde functies, buiten de academie.  (Uit VSNU-rapport Quick-scan Jong Talent in de Wetenschap (juni 2008)). De Nederlandse overheid zou het belang van deze groep hoog gekwalificeerde jonge onderzoekers mede vanwege hun bijdrage aan de groei van de Nederlandse kenniseconomie moeten ondersteunen en actief zorg dragen voor de ontwikkeling van transferable skills en carrièremogelijkheden van gepromoveerden.

Abvakabo FNV heeft naar aanleiding van hun onderzoek “Arbeidsmarkt-perspectief hoger onderwijs” een kort overzichtgepubliceerd van recente ontwikkelingen op dit punt.

Slechts 20% van de promovendi vindt een baan in de wetenschap
Promovendi maken zo’n 35% uit van het universitaire personeelsbestand. Binnen deze groep kunnen de universiteiten voor 80% (zie dit artikel van het CBS) geen carrièreperspectieven bieden. Naast de verantwoordelijkheid van de promovendi, is het óók de verantwoordelijkheid van universiteiten om hen hierover voor te lichten en daarnaast cursussen en de tijd aan te bieden om transferable skills te ontwikkelen.

Veel werkgevers buiten de academische wereld waarderen promovendi vooral om hun specifieke kennis over en vaardigheden op een specifiek vakgebied,  terwijl promovendi juist een groep hooggetalenteerde individuen is die ook over breed inzetbare vaardigheden, oftewel transferable skills, beschikt.

Rol universiteiten
Voor universiteiten is hierin een rol weggelegd in het aanbieden van meer ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge onderzoekers ter voorbereiding op een verdere carrière binnen, maar zeker ook buiten de academie.
Werkgevers die wel actief op zoek zijn naar gepromoveerde kandidaten kunnen ingedeeld worden in 2 categorieen:

  • werkgevers op zoek naar kandidaten met specifieke (technische) kennis en analytische vaardigheden
  • werkgevers op zoek naar kandidaten met “all round” onderzoeksvaardigheden, project management ervaring en een groot probleemoplossend vermogen.


Relevante organisaties ten aanzien van loopbaan(ontwikkeling)

Postdoc Career Development Initiative (PCDI)

PCDI wil dat het maximale uit de human capital van gepromoveerden gehaald wordt voor de Nederlandse kenniseconomie. PCDI zet zich daarom als organisatie sinds 2007 in voor de brede professionele ontwikkeling en inzetbaarheidvan gepromoveerde onderzoekers (postdocs maar ook promovendi in de afrondingsfase van hun promotie). Hun aanpak is tweeledig:

  1. Zij gaan als aanjagers van talentbeleid in dialoog met beleidsmakers bij universiteiten en pleiten voor aandacht voor ontwikkeling tot breed inzetbare science professionals.
  2. Daarnaast werken zij met een bottom-up benadering door specifieke activiteiten te organiseren voor (bijna) gepromoveerde onderzoekers.

Wat kan PCDI voor jou betekenen?

PCDI ondersteunt gepromoveerden om zich proactief op te stellen in hun professionele ontwikkeling. PCDI’s activiteiten zijn bedoeld o.a. om de onderzoekers bewust te maken van de meerwaarde van hun promotie, om onderzoekers – ongeacht hun ambitie binnen of buiten de academie – te stimuleren zich breed te ontwikkelen en biedt hen (netwerk)mogelijkheden om zich inhoudelijk op de vele loopbaanmogelijkheden op PhD niveau buiten de academie te oriënteren en/of gericht voor te bereiden.

Wanneer je je als (bijna)gepromoveerde gaat verdiepen in je professionele ontwikkeling dan loont het de moeite om eens op de website van PCDI te gaan kijken om je bijvoorbeeld te laten inspireren door de profielen van gepromoveerde rolmodellen. PCDI organiseert cursussen die veelal door de werkgever gefinancierd worden. Daarnaast zijn er regelmatig inhoudelijke netwerkmiddagen waar geen kosten aan verbonden zijn.

Meer informatie: www.pcdi.nl