Landelijk Overleg UMC-promovendi (LOUP)

Naast de promotietrajecten aan de universiteiten, vinden veel promotietrajecten plaats aan universitaire medisch centra (UMC’s). UMC-promovendi vallen onder andere regelgeving dan hun collega’s aan de universiteiten. Hierdoor spelen aan de UMC’s deels andere thema’s, waarvoor het PNN zich ook inzet.

PNN-LOUP
Vanuit het PNN is een aparte werkgroep opgericht voor UMC-specifieke onderwerpen; het Landelijk Overleg UMC Promovendi (LOUP). Deze werkgroep bestaat uit promovendi vertegenwoordigers uit de acht UMC’s die eens per zes tot acht weken een vergadering hebben. Hierbij komen zowel lokale als landelijke thema’s aan bod, waarbij we gezamenlijk tot een plan van aanpak komen. 

Arbeidsvoorwaarden
Promovendi aan UMC’s vallen onder de cao-UMC’s . Hierbij is van belang dat er verschillende voorwaarden gelden voor artsen die promoveren (arts-onderzoekers) dan voor promovendi met andere academische achtergronden (onderzoekers in opleiding (OIO’s)). Voor arts-onderzoekers geldt als minimum salarisschaal 10.2, terwijl OIO’s starten in een aparte salarisschaal. Het PNN zet zich in voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden en bewustwording van rechten en plichten onder promovendi. 

Kwaliteit van onderwijs en begeleiding
Als promovendus ben je beginnend onderzoeker en daarbij zijn goede begeleiding en kwalitatieve cursussen onontbeerlijk. In tegenstelling tot de cao voor universiteiten (cao-NU), biedt de cao-UMC’s geen bescherming omtrent kwaliteit van het promotietraject. Het initiatief voor het maken van afspraken met de promotor en eventuele dagelijkse begeleider ligt daardoor bij promovendus. Een goed format voor het vastleggen van afspraken omtrent het traject is het opstellen van een opleidings- en begeleidingsplan (OBP). Naast de dagelijkse begeleiding zijn ook cursussen nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke vaardigheden. Op dit moment zijn er grote verschillen tussen UMC’s in het aantal vereiste studiepunten (ECTS) die behaald dienen te worden gedurende het promotietraject. Het PNN zet zich in voor hoogwaardige promotietrajecten voor alle promovendi.. Specifiek voor de UMC’s nemen enkele LOUP-leden deel aan landelijke commissies zoals het NFU Graduate school overleg en de BROK-commissie.

LOUP survey over COVID-19: PNN heeft jouw input nodig over de effecten van de coronacrisis op jouw promotieonderzoek in het UMC!
Omdat er in de UMCs unieke problematiek voordoet naar aanleiding van COVID-19, horen wij graag van jou waar jij tegenaan loopt.
Deze informatie kunnen wij vervolgens gebruiken om jouw belangen beter te behartigen tegenover beleidsmakers. Vul hier de survey in.