Standpunten

beeld: Pixabay

Ongeveer 10.000 promovendi zijn full-time bezig met een promotie, wat neerkomt op 35 procent van het wetenschappelijk personeel. Daarnaast zijn ongeveer 10.000 buitenpromovendi bezig met promotieonderzoek. Het is dus belangrijk dat de belangen van al deze promovendi door een organisatie als het PNN worden behartigd. Het PNN heeft als doel:

  1. het behartigen van de belangen van promovendi en daarmee vergelijkbare personen op landelijk niveau;
  2. het coördineren en ondersteunen van de activiteiten van de lidorganisaties;
  3. het informeren van promovendi;
  4. het bevorderen van de kwaliteit van promotieonderzoek.

CAO
Daarnaast is het PNN ook bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). Het PNN laat dit echter over aan de vakbonden en probeert via overleg met de vakbonden haar voorstellen omtrent nieuwe CAOs te realiseren. De regels ten aanzien van de vereniging zijn vastgelegd in statuten. De meeste recente statuten van het PNN dateren van 12 juli 2004. Vanaf dat moment is het PNN een volledig rechtsbevoegde vereniging geworden. De statuten zijn hier te bekijken.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Tijdens de PNN-vergadering (ALV) wordt in overleg met de lidorganisaties het beleid van het PNN bepaald. De ledenvergadering biedt daarnaast het Dagelijks Bestuur (DB) de mogelijkheid informatie te vergaren over het promovendibeleid en mogelijke knelpunten daarbij op de verschillende universiteiten. Vertegenwoordigers van de overleggen en het bestuur komen eens in de drie maanden (viermaal per jaar) bijeen.