Standpunten

beeld: Pixabay

 

 

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar PNN voor staat, hebben we drie focuspunten opgesteld die onlosmakelijk verbonden zijn met PNN. Verder zijn per portefeuille probleemstellingen, standpunten en doelen geformuleerd, deze zijn terug te vinden in ons beleidsplan.

Investeren in de wetenschap is investeren in promovendi

  • Promovendi zijn een belangrijke basis van de wetenschap in Nederland. Door te investeren in promovendi wordt direct geïnvesteerd in de Nederlandse wetenschap.
  • Promoveren is werk en promovendi moeten om die reden worden behandeld als werknemer. Promovendi zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het verrichte onderzoek in Nederland en moeten daarvoor beloond worden. Door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden behoud je en trek je getalenteerde jonge onderzoekers aan. Dit komt de kwaliteit van onderzoek ten goede.
  • Investeren in jonge onderzoekers houdt niet op bij investeren in onderzoek. Universiteiten moeten zich inzetten voor de bredere ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden van promovendi. Zo kan de samenleving buiten de academie eveneens profiteren van de kennis en kunde van deze wetenschappers.

Promotietraject voor iedereen mogelijk en haalbaar

   • Onderzoek doen en werken in de academie moet voor iedereen mogelijk zijn ongeacht gender, geaardheid, etniciteit of gezondheid. Universiteiten zetten zich in voor een diverse groep wetenschappers om als voorbeeld te dienen en een rolmodel te kunnen zijn voor een eveneens diverse groep Nederlanders.
   • Deze onderzoekers moeten bovendien de ruimte krijgen om te groeien in dat waar zij zich in onderscheiden om de diversiteit buiten de wetenschap te bevorderen. Er moet een juiste balans zijn tussen belasting en belastbaarheid op de werkvloer om de creativiteit die nodig is voor wetenschap te kunnen optimaliseren. Promovendi moeten de begeleiding krijgen die hen in staat stelt hun einddoelen te realiseren. Deze begeleiding moet daarom individueel en op maat aangeboden worden.
  • Promovendi staan onderaan de hiërarchie binnen de universiteit en zitten daarom per definitie in een ongelijke machtsverhouding. Dit maakt promovendi als groep kwetsbaar. Universiteiten en promotoren moeten zich bewust zijn van deze verhoudingen en ervoor zorgdragen dat promovendi hier geen nadelige gevolgen van ondervinden.

Toekomstbestendig promoveren

  • De wetenschap zit vol met perverse prikkels waarbij sterk gefocust wordt op output-maatstaven, zoals het aantal publicaties, het aantal citaties en de hoeveelheid beurzen die vergaard zijn. Dit creëert hoge druk in alle gelederen van de wetenschap en zorgt voor een onveilige werkomgeving, met name voor promovendi. Het PNN wil naar een breder systeem waarin alle werkzaamheden worden meegenomen in de beoordeling van wetenschappers en promovendi. Er zou ook erkenning moeten zijn voor het geven van onderwijs en peer reviewing. Ook moet feedback niet alleen top-down gegeven worden, maar bottom-up moet ook mogelijk zijn, zodat wangedrag in hogere gelederen aangekaart kan worden.
  • Door de promotiepremie die universiteiten per afgeleverd proefschrift ontvangen, kunnen zij verdienen op buitenpromovendi en internationale beurspromovendi. Promotieonderzoek mag geen verdienmodel zijn. De ambitie om meer gepromoveerden af te leveren dient gepaard te gaan met meer investeringen in promovendi en mag niet ten koste gaan van arbeidsvoorwaarden van promovendi.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van PNN wordt in overleg met de onze leden, de lokale Promovendi Overleggen (PO’s) het beleid van het PNN bepaald. De ledenvergadering biedt daarnaast het Dagelijks Bestuur (DB) de mogelijkheid informatie te vergaren over het promovendi beleid en mogelijke knelpunten daarbij op de verschillende universiteiten. Vertegenwoordigers van de overleggen en het bestuur komen eens in de drie maanden (viermaal per jaar) bijeen.