Lotte Weedage

Promotiereglementen Nederlandse universiteiten kunnen duidelijker en completer

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft een rapport opgesteld waarin de promotiereglementen van vijftien Nederlandse universiteiten worden geëvalueerd. Zover PNN weet heeft er niet eerder zo’n systematische vergelijking heeft plaatsgevonden.

PNN constateert dat promotietrajecten in Nederland aan veel heterogeniteit onderhevig zijn. Er zijn vaak decentrale regelingen die soms lastig te vinden zijn. Bovendien zijn de criteria voor de verlening van het doctoraat niet altijd gespecificeerd, waardoor de kans bestaat dat een promovendus zonder duidelijke rechtsgang of beroepsmogelijkheid zakt op de verdediging.

Naar aanleiding van de in het rapport nader uitgewerkte analyse heeft PNN vier aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van promotiereglementen van instellingen in Nederland:

  • Essentiële informatie moet opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via het centrale promotiereglement, aangezien het voor promovendi cruciaal is om evaluatiecriteria te kennen.
  • De fundamentele criteria, op basis waarvan wordt besloten tot het al dan niet toekennen van het doctoraat aan een promovendus,  zouden meer geharmoniseerd moeten worden tussen reglementen.
  • Academische instellingen dienen het ceremoniële karakter van de verdediging expliciet vast te leggen in hun promotiereglement. Als instellingen toch besluiten dat afwijzing mogelijk is, moet er ieder geval duidelijke informatie worden verstrekt over mogelijke vervolgstappen (inclusief mogelijkheden tot hoger beroep) bij afwijzing.
  • Academische instellingen dienen elementen uit het landelijke Erkennen en Waarderen programma op te nemen in hun promotiereglement of eventuele bijlagen.

Download het volledige rapport PhD regulations in the Netherlands.

Persbericht: Promovendi Netwerk Nederland en GRIN geschokt door niet nakomen afspraken Rijksuniversiteit Groningen

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en Groningen Graduate Interest Network (GRIN) zijn geschokt en teleurgesteld door de eenzijdige beslissing van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om de beurzen van studentpromovendi niet te verhogen volgens de contractafspraken. PNN-voorzitter Anneke Kastelein: “Het is onacceptabel dat de RUG eenzijdig de overeenkomst met haar beurspromovendi niet nakomt. Afspraak is afspraak. Beurspromovendi zijn één van de laagstbetaalde groepen binnen de academische staf. Deze groep krijgt al een veel lagere vergoeding dan werknemerpromovendi. Een beslissing die hun levensonderhoud aantast mag niet lichtzinnig worden genomen”.

Groningse beurspromovendi, aangenomen in het kader van het experiment promotieonderwijs, zijn geen werknemers aan de universiteit en ontvangen een beurs in plaats van salaris. In de voorwaarden van het programma staat dat de hoogte van de beurs jaarlijks in september wordt aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De CPI bedroeg 9,6% in de gebruikelijke peilmaand april. Het bestuur van de RUG heeft echter besloten om voor de verhoging dit jaar niet de CBS prijsindex te volgen, maar het bij 4% te houden. Dit leidt tot een verschil van meer dan honderd euro per maand. “De onvrede en verslagenheid onder deze groep promovendi is groot. De universiteit rechtvaardigt de beslissing door een vergelijking met ongerelateerde zaken, zoals verlaging van collegegelden en de beperkte verhoging van werknemersalarissen”, aldus Björn de Kruijf van GRIN. “Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. Ook het argument dat er een mogelijkheid zou zijn om te kiezen welke index gebruikt mag worden houdt geen stand”. Kastelein: “De afgelopen jaren heeft de universiteit erop gehamerd dat deze groep niet vergelijkbaar is met werknemerpromovendi, en nu wordt ineens wel één lijn getrokken. Het is pijnlijk dat de CAO-afspraken worden aangehouden, terwijl beurspromovendi zijn uitgesloten van de CAO en niet genieten van de rechten uit deze overeenkomst”.

GRIN roept het College van Bestuur van de RUG op om de beslissing te herzien. De Kruijf: “Wij verwachten dat de RUG zich opstelt als een betrouwbare werkgever, en verwachten dat het CvB deze misstap rechtzet”. PNN sluit zich aan bij deze oproep om de beurzen per direct te verhogen volgens de afspraak: met 9,6% ten opzichte van vorig jaar. Tevens roepen beide organisaties beurspromovendi op om hun zorgen te delen met PNN en GRIN, en een klacht in te dienen bij de RUG.

Persbericht: Nieuw Bestuur Promovendi Netwerk Nederland aangetreden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 september jl. is Anneke Kastelein verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de nationale belangenvereniging voor en door promovendi. Kastelein promoveert aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het onderwerp kanker gerelateerde vermoeidheid en volgt Meaghan Polack op, die het bestuur van PNN na twee jaar verlaat.

            Voor aanstaande bestuursperiode heeft het PNN vier nieuwe bestuursleden aangetrokken. Kastelein: “We hebben een sterk en zeer gemotiveerd bestuur, met diverse perspectieven en ervaringen”. Marije Sluiskes (LUMC) zal het bestuur versterken als secretaris en vicevoorzitter. Marcella Ibarra (Vrije Universiteit) zal zich inzetten voor buiten-, internationale en beurspromovendi, Junfeng Zhu (Universiteit Utrecht) zal zich richten op samenwerking en ondersteuning van de leden van PNN en Roël Vrooman (Radboudumc) zal aan de slag gaan als bestuurslid arbeidsvoorwaarden ziekenhuizen. Charlotte de Blecourt (Donders Instituut Nijmegen), voorheen bestuurslid loopbaan, gaat aan de slag op de portefeuille arbeidsvoorwaarden universiteiten, Lisa Oskam (Universiteit Utrecht) blijft aan als bestuurslid Erkennen en Waarderen en volgt Kastelein op als penningmeester.  

De komende periode zal PNN zich op verschillende onderwerpen richten. Zo zal het bestuur zich inzetten voor het transparanter en toegankelijker maken van de informatie rondom de rechten en plichten van een promovendus. Kastelein: “Het is belangrijk dat promovendi weten wat er van ze verwacht wordt, en welke stappen ze kunnen zetten als de samenwerking met het begeleidingsteam of het instituut niet wenselijk verloopt. Informatie rondom de eisen voor de promotie en verdediging is veelal niet volledig openbaar, compleet en/of vindbaar.” Daarnaast zal het bestuur zich hard maken om meer inzicht in en aandacht te krijgen voor de problematiek waar internationale-, beurs en buitenpromovendi mee te maken krijgen. Kastelein: “Deze groepen zijn te lang onder de radar gebleven, en er is onvoldoende zicht op de structurele problemen waar zij tegenaan lopen.” Het bestuur zal zich daarnaast richten op de verdere uitrol van het nieuwe Erkennen en Waarderen en het Nationaal Programma Open Science, de cao-onderhandelingen, een gezonde werkomgeving en de afwikkeling van het experiment promotieonderwijs. Door samen te werken met de nationale instanties zoals onder andere het ministerie van OCW, de UNL, de NFU en de vakbonden, hoopt Kastelein de positie van promovendi in Nederland te versterken.

NWO zoekt Promovendi beleidsmedewerker

NRO heeft een nieuwe positie open binnen  het Professional PhD Program (PPP)!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals  vaak samenwerken.

Wat is het PPP programma?

PNN is in 2013 gestart met het PPP. In het PPP krijgen promovendi van diverse achtergronden de kans om een aantal maanden aan de slag te gaan in een uitdagend project in een organisatie. Met het programma wil het PNN de deelnemende organisaties kennis laten maken met de meerwaarde van promovendi en wil het promovendi de kans geven om in contact te komen met potentiële toekomstige werkgevers. Op deze manier kunnen promovendi ervaren hoe waardevol zij voor een organisatie kunnen zijn, door bewust gebruik te leren maken van de transferable skills, zoals projectmanagement en vakkundig presenteren.

Wat houdt deze functie in?

Als beleidsmedewerker assisteer je in alle onderdelen van het subsidieverleningsproces van het NRO. In samenwerking met collega’s help je bij het zoeken naar kandidaten voor en het formeren van beoordelingscommissies, het bijwonen van beoordelingsvergaderingen en opstellen van beoordelingsverslagen. Ook help je mee bij de organisatie van vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten, zoals start- en voortgangsbijeenkomsten van onderzoeksprogramma’s, maar ook expertbijeenkomsten, waar belanghebbenden elkaar ontmoeten.  Tot slot kan het voorkomen dat je ondersteunende werkzaamheden verricht in het kader van het (laten) ontwikkelen van een onderzoeksagenda of het voeren van regie op onderzoek.

Meer weten? Je vindt de vacature hier.