Nieuwe vacature: junior beleidsmedewerker gezocht

SGW is op zoek naar een promovendus (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker voor de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van

“Nieuwe vacature: junior beleidsmedewerker gezocht” verder lezen

Loopbaan

Carrièreperspectieven zijn helemaal niet altijd zo rooskleurig
Doorgaans verwachten promovendi dat vier jaar ervaring met promotieonderzoek hun carrièreperspectieven verbetert ten opzichte van de periode direct na hun afstuderen. Met name voor promovendi in de HOOP-gebieden Economie, Recht, Gedrag en Maatschappij, en Taal en Cultuur is dit alleen het geval als promovendi naastspecifieke vakkennis ook algemene vaardigheden opgedaan hebben die interessant zijn voor potentiële werkgevers. PNN zet zich in om de mogelijkheden voor promovendi om algemene vaardigheden op te doen te vergroten én om promovendi mogelijkheden te bieden om in contact te komen met potentiele werkgevers.

Voor promovendi in de HOOP-gebieden Landbouw, Natuur, Techniek en Gezondheid is er doorgaans meer aanbod van specifieke, vaak R&D gerelateerde functies, buiten de academie.  (Uit VSNU-rapport Quick-scan Jong Talent in de Wetenschap (juni 2008)). De Nederlandse overheid zou het belang van deze groep hoog gekwalificeerde jonge onderzoekers mede vanwege hun bijdrage aan de groei van de Nederlandse kenniseconomie moeten ondersteunen en actief zorg dragen voor de ontwikkeling van transferable skills en carrièremogelijkheden van gepromoveerden.

Abvakabo FNV heeft naar aanleiding van hun onderzoek “Arbeidsmarkt-perspectief hoger onderwijs” een kort overzichtgepubliceerd van recente ontwikkelingen op dit punt.

Slechts 20% van de promovendi vindt een baan in de wetenschap
Promovendi maken zo’n 35% uit van het universitaire personeelsbestand. Binnen deze groep kunnen de universiteiten voor 80% (zie dit artikel van het CBS) geen carrièreperspectieven bieden. Naast de verantwoordelijkheid van de promovendi, is het óók de verantwoordelijkheid van universiteiten om hen hierover voor te lichten en daarnaast cursussen en de tijd aan te bieden om transferable skills te ontwikkelen.

Veel werkgevers buiten de academische wereld waarderen promovendi vooral om hun specifieke kennis over en vaardigheden op een specifiek vakgebied,  terwijl promovendi juist een groep hooggetalenteerde individuen is die ook over breed inzetbare vaardigheden, oftewel transferable skills, beschikt.

Rol universiteiten
Voor universiteiten is hierin een rol weggelegd in het aanbieden van meer ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge onderzoekers ter voorbereiding op een verdere carrière binnen, maar zeker ook buiten de academie.
Werkgevers die wel actief op zoek zijn naar gepromoveerde kandidaten kunnen ingedeeld worden in 2 categorieen:

  • werkgevers op zoek naar kandidaten met specifieke (technische) kennis en analytische vaardigheden
  • werkgevers op zoek naar kandidaten met “all round” onderzoeksvaardigheden, project management ervaring en een groot probleemoplossend vermogen.


Relevante organisaties ten aanzien van loopbaan(ontwikkeling)

Postdoc Career Development Initiative (PCDI)

PCDI wil dat het maximale uit de human capital van gepromoveerden gehaald wordt voor de Nederlandse kenniseconomie. PCDI zet zich daarom als organisatie sinds 2007 in voor de brede professionele ontwikkeling en inzetbaarheidvan gepromoveerde onderzoekers (postdocs maar ook promovendi in de afrondingsfase van hun promotie). Hun aanpak is tweeledig:

  1. Zij gaan als aanjagers van talentbeleid in dialoog met beleidsmakers bij universiteiten en pleiten voor aandacht voor ontwikkeling tot breed inzetbare science professionals.
  2. Daarnaast werken zij met een bottom-up benadering door specifieke activiteiten te organiseren voor (bijna) gepromoveerde onderzoekers.

Wat kan PCDI voor jou betekenen?

PCDI ondersteunt gepromoveerden om zich proactief op te stellen in hun professionele ontwikkeling. PCDI’s activiteiten zijn bedoeld o.a. om de onderzoekers bewust te maken van de meerwaarde van hun promotie, om onderzoekers – ongeacht hun ambitie binnen of buiten de academie – te stimuleren zich breed te ontwikkelen en biedt hen (netwerk)mogelijkheden om zich inhoudelijk op de vele loopbaanmogelijkheden op PhD niveau buiten de academie te oriënteren en/of gericht voor te bereiden.

Wanneer je je als (bijna)gepromoveerde gaat verdiepen in je professionele ontwikkeling dan loont het de moeite om eens op de website van PCDI te gaan kijken om je bijvoorbeeld te laten inspireren door de profielen van gepromoveerde rolmodellen. PCDI organiseert cursussen die veelal door de werkgever gefinancierd worden. Daarnaast zijn er regelmatig inhoudelijke netwerkmiddagen waar geen kosten aan verbonden zijn.

Meer informatie: www.pcdi.nl

Internationale Zaken

In 2014 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport met als titel: Careers of Doctorate Holders in the Netherlands. Dit rapport betreft de karakteristieken van deze groep zoals leeftijd, geslacht, discipline. Daarnaast geeft het inzicht in het bruto jaarsalaris van deze groep evenals het dienstverband. Het is interessant leesvoer indien je een PhD traject in Nederland doorloopt of hierover nadenkt. Het rapport kun je hiervinden:

Dit jaar zal PNN haar blik nog verder verruimen in de richting van Internationale Zaken. Dat er problemen en moeilijkheden bestaan voor PhD’s op dit gebied is aan de aandacht gekomen van het bestuur. Het betreft zowel PhD kandidaten in Nederland die hun grenzen willen verleggen voorbij de Nederlandse grens evenals internationale PhD kandidaten die moeilijkheden ondervinden betreffende verblijf en bijbehorende problemen. Het adresseren van deze problematiek zal tot doel worden gesteld van dit bestuur. Vijftig procent van alle PhD kandidaten in Nederland hebben een niet-Nederlandse afkomst, dit maakt het belang van de portefeuille Internationale Zaken direct duidelijk. Daarnaast wordt beleid geformuleerd met betrekking tot de internationalisering van onderwijs in zijn meest ruime vorm, en bestaat er een verlangen onder PhD kandidaten om hun geest te verruimen door grenzen te overstijgen; om deze redenen mag Internationale Zaken niet ontbreken op de agenda van PNN. Om dit te kunnen doen moet duidelijk worden waar moeilijkheden en problemen ontstaan. Hiervoor willen we jullie hulp vragen. Indien je zelf obstakels bent tegengekomen in je streven als internationaal georiënteerde PhD of als een internationale PhD in Nederland, zou je dit ons kunnen laten weten? De contactpersoon voor zaken gerelateerd aan Internationale Zaken is:

Rens Philipsen (rens.philipsen@hetpnn.nl)

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling verlenen steun aan het Professional PhD Program (PPP) door hun naam aan het project te verbinden. De samenstelling van het comité laat zien dat er een breed academisch draagvlak bestaat voor het PPP. De leden delen de overtuiging dat het project een belangrijke bijdrage kan leveren aan de loopbaanontwikkeling van promovendi, het benadrukken van de waarde van een promotie buiten de academische wereld, en de versterking van de bestaande banden tussen wetenschap, bedrijfsleven en publieke sector.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Prof. Dr Ed Brinksma
Rector magnificus Universiteit Twente

Dr Karl Dittrich
Voorzitter VSNU

Prof. Dr Jos Engelen
Voorzitter NWO en hoogleraar experimentele fysica aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. Dr Jeroen Geurts
Voormalig voorzitter De Jonge Akademie en hoogleraar translationele neurowetenschappen aan VUmc Amsterdam

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail ons via info@hetpnn.nl!

BIG-herregistratie arts-onderzoekers

Eisen BIG-herregistratie definitief aangepast voor alle promovendi

18 juli 2016 – Alle promovendi komen definitief in aanmerking voor herregistratie in het BIG-register op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Minister Schippers (VWS) heeft de wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG op 13 juli jl. in de Staatscourant gepubliceerd. Vorig jaar leken voor een grote groep promovendi problemen te ontstaan omdat hun onderzoekswerkzaamheden niet automatisch meetelden als werkervaring voor herregistratie. De werkgroep BIG van het PNN, bestaande uit promovendi uit alle acht umc’s, hadden zich hard gemaakt voor deze oplossing, die met deze publicatie nu definitief is geworden. De praktische uitvoering van deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 5.2 van de beoordelingskaders per individueel beroep.   

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht om zich 5 jaar na het behalen van hun diploma opnieuw te registreren in het BIG-register. Om dat te kunnen doen, is een urennorm opgesteld. Eerder leek het erop dat veel promovendi in de medische wereld niet aan deze urennorm zouden kunnen voldoen, omdat promotie-werkzaamheden vaak niet meetelden voor deze norm. Doordat promotieonderzoek nu als gelijkgestelde werkzaamheden zal worden aangemerkt, kunnen promovendi na het behalen van hun proefschrift opnieuw registreren.

De werkgroep BIG van het PNN, samengesteld uit de promovendi van alle acht umc’s, nam plaats aan tafel bij het ministerie van VWS om intensief te overleggen over de voorwaarden voor BIG-herregistratie. Constructief overleg met het ministerie en andere partijen heeft nu geresulteerd in een oplossing voor medici die promoveren.

Het PNN schreef eerder, in samenwerking met de NFU en de KNMG, voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een uitgebreider artikel over de wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG t.a.v. promovendi. De praktische uitvoering van deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 5.2 van de beoordelingskaders (voor ieder beroep in te zien via: https://www.bigregister.nl/herregistratie). De Werkgeversverklaring voor promovendi is te vinden via dezelfde site.